hiperbarik-oksijen-tedavisi-ani-isitme-kaybi


ANİ İŞİTME KAYIPLARINDA HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ İLE İÇ KULAK OKSİJENİZASYONU NASIL YÜKSELİR

Ani işitme kaybının etiyolojisi ne olursa olsun kulak hipoksisini gidermek bakımından Hiperbarik Oksijen Tedavisi çok başarılıdır. Hiperbarik Oksijen Tedavisi iç kulaktaki oksijenizasyonu dört yoldan yükseltebilir.

  1. A. Labirinthi ile terminal kolları olan stria vaskularis ve lamina spiralis
  2. Orta kulağın iç kulak ile anastomoz yapan damarları
  3. Yuvarlak pencere membranından difüzyon yolu
  4. Serebrospinal sıvı yolu

ANİ İŞİTME KAYBININ PATOFİZYOLOJİSİNE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNİN ETKİSİ

Koklear dolaşımdaki yetersizlik ganglion hücrelerinde hipoksiye stria vaskülaristeki kan akımının azalmasına endolenf sekresyonunun azalarak niteliğinin bozulmasına neden olur. İç kulak metabolizması bozulur, metabolitler birikir, asidoz gelişir, scala mediada osmotik basınç artar, perilenfatik ve vasküler kompartmanlardan osmotik sıvı kaybı ile ödem ve hiperviskosite gelişir, hipoksi anoksiye dönüşür. Bütün bunların sonucunda kısa bir zaman içinde koklear hasara bağlı işitme kaybı gelişir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin amacı organizmada çözünen oksijen sayesinde iç kulaktaki P02 yi arttırarak hipoksiyi gidermek, iç kulak metabolizmasını ve iyon transferini sağlamaktır. HBOT patofizyolojideki kısır döngüyü kırar. Corti organında meydana gelen subkritik bir iskemide tüylü hücrelerinin ne kadarının ölmüş, ne kadarının canlı ama nanfonksiyone beklemede olduğunu bilmek mümkün değildir. HBOT ödemi çözerek ve oksijenlenmeyi arttırarak bu hücreler üzerinde etkili olur. Bu etki mikrosirkulatuar düzeydedir. Oksijenin perilenfteki çözünürlüğü de plazma ile hemen hemen aynıdır.

Koklea hipoksiye duyarlı anoksiye ise tahammülsüzdür.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİNE NE ZAMAN BAŞLANMALI

HBOT başlamadaki en ideal zaman Ani işitme kaybınının ortaya çıkışını izleyen en kısa zamandır. Tedavi ne kadar erken başlar ise sonuçlar o kadar yüz güldürür. En iyi sonuçlar tedaviye ilk 72 saatte başlanan olgularda alınır. Bunu ilk 7 gün içinde HBOT ne alınanlar izler. Bununla birlikte ilk 1 ay içinde tedaviye alınan olgularda da başarılı sonuçlar bildirilmiştir. Amaç Hipoksi ve Anoksiye bağlı kalıcı koklea hasarı oluşmadan iç kulak hipoksisini gidermek olmalıdır. Hiperbarik Oksijen Tedavisi diğer yöntemler ile başarı sağlanamadığı zaman başvurulacak bir tedavi olarak düşünülmemeli, hastaya AİK teşhisi konulup ilaç tedavisi başlanması ile beraber eş zamanlı HBOT uygulamak şeklinde bir yaklaşım en makul olanıdır.

HBOT UYGULANAN ANİ İŞİTME KAYBINDA PROGNOZ

HBOT nin ne kadar erken başladığı önemlidir. Hipoksi kaynaklı AİK da prognoz daha iyidir.

HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ SGK İLE ANLAŞMALI OLARAK YAPILIR.

Ani işitme kaybı tanısı konulan hastaya İşitme kaybının başlangıcından itibaren ilk 1 ay içerisinde Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanmakta ve Sosyal Güvenlik Kurumu tedavi bedellerini karşılamaktadır. Bunun için 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşlarından (özel hastane, tıp merkezleri, kamu ve üniversite hastaneleri) 3 uzman doktor imzalı bir rapor düzenlenmesi gerekmektedir. Raporda Tanı ve tanı kodu (Tanı kodu: H91.4 ), uygulanacak seans sayısı yazması gereklidir. İlk şevkteki seans sayısı SUT de belirlenmiş olup 20 seanstır. 20 seans sonrasında yapılan kontrol odyogramında 20 db ve üzeri düzelme var ise 20 seans daha HBOT uygulanır.

MALİGN OTİTİS EKSTERNA TEDAVİSİNDE HİPERBARİK OKSİJEN TEDAVİSİ

Malign otitis eksterna dış kulak yolunun ender görülen fakat yüksek morbidite ile, hatta fatal seyredebilen invaziv bir nekrotizan enfeksiyonudur.

Amaç Hiperbarik Oksijen Tedavisinin antihipoksik etkisinden yararlanarak doku oksijenizasyonunu restore etmek, PNL lerin fagositik ve oksijene bağımlı bakterisid etkisini güçlendirmek, bazı antibiyotikler ile var olan additif ve sinerjistik etkisinden yararlanmak ve toplam etki olarak enfeksiyon kontrolünü sağlamaktır.

Dış kulak yolunun lokal tedavisi, sistemik antibiyotik tedavisi gereğinde cerrahi girişim şeklinde uygulanan tedavinin Hiperbarik Oksijen Tedavisi ile kombine edilmesi halinde çok daha yüz güldürücü sonuçlar alınmaktadır.

Malign otitis eksterna tanısı konulan hastaya Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanmakta ve Sosyal Güvenlik Kurumu tedavi bedellerini karşılamaktadır. Bunun için 2. veya 3. basamak sağlık kuruluşlarından (özel hastane, tıp merkezleri, kamu ve üniversite hastaneleri) 3 uzman doktor imzalı bir rapor düzenlenmesi gerekmektedir. Raporda Tanı ve tanı kodu (Tanı kodu: H60.2 ), uygulanacak seans sayısı yazması gereklidir. İlk şevkteki seans sayısı SUT de belirlenmiş olup 40 seanstır. 40 seans sonrasında yapılan değerlendirmede alınan yanıta göre olumlu bir gelişmede 40 seans daha HBO tedavisi uygulanabilir.

 Copyright (C) 2014 Adana Hiperbarik Oksijen Tedavi ve Yara Bakım Merkezi by Ö.Çağlar